Giới thiệu

 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 
   - Chi tiết liên lạc
                Địa chỉ: - Phòng C010, C011 - Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM
                   Email: qlkh@sgu.edu.vn
Điện thoại: (028) 38.35.4271 - (028) 38.33.9710
       
  - Chức năng  
                  + Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lí, đề xuất, tổ chức thực hiện và tổng kết các hoạt động khoa học - công nghệ của Trường              
 
  - Nhiệm vụ
                  + Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học – công nghệ của Trường
                  + Quản lí công tác nghiên cứu, thông tin về khoa học - công nghệ; tổ chức nghiệm thu, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học; hướng dẫn, tổ chức và theo dõi các hội nghị, hội thảo khoa học; tổ chức việc tham gia các giải thưởng khoa học, công nghệ trong nước; Tổ chức thực hiện việc liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học - công nghệ với các địa phương, với các trường đại học và các viện nghiên cứu;  
              
  - Cơ cấu tổ chức – Nhân sự
                  + Lãnh đạo:
 
 

TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Nguyễn Hữu Trí

Email: trihuunguyen@sgu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Lê Tùng Lâm

Email: letunglam@sgu.edu.vn

THƯ KÝ TẠP CHÍ KHOA HỌC

TS. Trần Thị Lam Thủy

Email: tranthilamthuy@gmail.com

                  +  Danh sách cán bộ, chuyên viên:

  Phan Thu Hà

   Chuyên viên

   phanthuha1212@sgu.edu.vn

  Võ Thúy Linh

   Chuyên viên

   vtlinh@sgu.edu.vn

  Ngô Việt Anh

   Chuyên viên

   nvanh@sgu.edu.vn

  Lê Thị Thúy Hằng

   Chuyên viên

   thuyhang@sgu.edu.vn

  Trần Ngọc Thảo Nguyên

   Chuyên viên    thaonguyen@sgu.edu.vn

   Huỳnh Thanh Hiếu

   Chuyên viên    hieu.ht@cb.sgu.edu.vn

   Lâm Hoàng Thúy Hạnh

   Chuyên viên    ced.sgu@gmail.com

   Bùi Thị Hoàng Phúc

   Chuyên viên    ciced.sgu@gmail.com
 

 

 

Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập