Nhân sự
 • TS. Nguyễn Hữu Trí
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   trihuunguyen@sgu.edu.vn
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • TS. Lê Tùng Lâm
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Email:
   letunglam@sgu.edu.vn
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • TS. Trần Thị Lam Thủy
  • Chức vụ:
   Thư ký Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
  • Email:
   tranthilamthuy@gmail.com
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • Ngô Việt Anh
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   nvanh@sgu.edu.vn
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • Phan Thu Hà.
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   phanthuha1212@sgu.edu.vn
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • Lê Thị Thúy Hằng
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   thuyhang@sgu.edu.vn
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • Võ Thúy Linh
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   vtlinh@sgu.edu.vn
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • Lâm Hoàng Thúy Hạnh
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   ced.sgu@gmail.com
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • Bùi Thị Hoàng Phúc
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   ciced.sgu@gmail.com
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • Huỳnh Thanh Hiếu
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   hieu.ht@cb.sgu.edu.vn
  • Website:
  • Số điện thoại:
 • Trần Ngọc Thảo Nguyên
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   thaonguyen@sgu.edu.vn
  • Website:
  • Số điện thoại:
Chương trình trọng điểm
Tìm kiếm
Đăng nhập